Arbetsmiljöverket om distansarbete

För att undvika konflikter med din arbetsgivare när du jobbar hemifrån är det viktigt att veta vilka regler som gäller vid arbete utanför arbetsplatsen. Hur arbetar man t.ex. säkert med IT-frågor på distans? Hur fungerar det med olika försäkringar? Ibland kan kollektivavtal reglera distansarbetet, och dessutom har många organisationer egna riktlinjer för distansarbete. Vad säger egentligen Arbetsmiljöverket?

Distansarbete innebär ofta en sämre arbetsmiljö än på den vanliga arbetsplatsen. Utrymmet är kanske är för litet för att rymma en funktionell och ergonomisk arbetsplats, men om man ska jobba längre stunder behöver man ordna det bättre än en pinnstol och en bärbar dator. Om du har kommit överens med din arbetsgivare om att ha möjligheten att kunna arbeta på distans är det upp till arbetsgivaren att se till att det finns goda förutsättningar för detta.

Arbetsgivarens ansvar vid arbete hemifrån

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.

I en situation där man som arbetsgivare har många medarbetare som arbetar hemifrån gäller det att ha koll på sina arbetsmiljörutiner. Inte minst det systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner är centrala begrepp. Via länkarna nedan hittar du även information som kan ligga till grund för en undersökning av medarbetares arbetsmiljö vid arbete hemma, som till exempel ergonomi, belysning, ljud, temperaturer samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Ljus och belysning

Ljud och akustik

Temperatur och klimat

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetstagarens ansvar vid arbete hemifrån – samarbetet är avgörande

Samtidigt som det formella ansvaret för arbetsmiljön är oförändrat, säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Det samarbetet blir extra viktigt när du arbetar hemma eftersom din arbetsgivares möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat.

Som arbetstagare deltar du i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till din arbetsgivare. Med andra ord – om du som arbetstagare upplever att något inte fungerar som det ska måste du meddela det till din chef eller ditt skyddsombud.

Vart vänder jag mig om jag har synpunkter kring min arbetsmiljö hemma?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om distansarbete kontakta Arbetsmiljöverket.

Informationen i artikeln är hämtat från Arbetsmiljöverket 4/5 - 2022