Vad säger svenskarna på distansarbete?

Är hemarbetet här för att stanna? Myndigheten för arbetsmiljökunskap har en studie sammanställt både svensk och internationell forskning kring upplevelsen av distansarbete. Studien har sammanfattat resultat från över 200 vetenskapliga artiklar som som publicerats både innan och under pandemin. Empirin från Sverige är begränsad men trenden verkar ändå peka på att svenskar generellt sett upplever omställningen till mer distansarbete som positiv.

I en annan studie från Computer Sweden konstaterar man att nästan sju av tio vill ha kvar möjligheten att arbeta hemifrån även efter Coronapandemin. Många är överens om att hemmaarbete är fördelaktigt och önskemålen om att fortsätta med flexibla arbetsförhållanden på sikt verkar önskvärt. Distansarbete är dock inte ensidigt och kommer med både konstaterade fördelar och nackdelar. I framtiden väntas så kallat hybridarbete bli mer vanligt, och författarna till rapporten som behandlat över 200 artiklar pekar särskilt ut två frågor som blir viktiga för forskningen att följa upp: Dels vilka arbetsuppgifter som är lämpliga respektive mindre lämpliga att utföra i hemmet, dels vilka hinder eller fördelar som finns vid arbete i hemmet respektive på arbetsplatsen.

En total återgång till hur arbetslivet såg ut före pandemin verkar inte sannolikt, åtminstone inte om de anställda själva får bestämma. På den punkten är svenskarna överens med många andra nationaliteter, enligt studien från Computer Sweden. Men vad tycker arbetsgivarna? Studier har visat att distansarbete inte enbart har varit positivt för produktiviteten. Knappt hälften, 49 procent, av svenskarna tycker att de har blivit mer produktiva när de har jobbat på distans. En siffra som understiger snittet i jämförelsestudier med andra länder. Totalsiffran på alla länder som deltagit i studien visar att en klar majoritet, 60 procent, tycker att deras produktivitet har utvecklats åt rätt håll när de jobbat hemifrån.

Allt som allt tycks svenska arbetstagare vara positiva till erfarenheten av att jobba hemifrån, vilket tyder på att distansarbete är här för att stanna.